بازگشت به صفحه قبل
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: 

خدمات روباتى براى سلامت كودكان

اخيراً وزارت سلامت و پيشگيرى امارات، خدمت جديدى را تحت عنوان روبات دوستدار كودكان در بيمارستان ديبا، معرفى كرده است تا از اين طريق ضمن كاهش ترس آنها از بيمارستان، باعث شاد كردن كودكان بيمار شود. 
 
روبات مورد استفاده، براى انتقال كودكان به بخش‌هاى بيمارستان استفاده مى‌شود. 
 
اقدام مزبور در راستاى توسعه خدمات هوشمند و ارتقاي سطح كيفيت و نوآورى خدمات سلامت، انجام شده است.

پايان خبر
24 ارديبهشت 1398